Детска градина №4 – Владая, София

Документи

ДГ4 / 2023-2024г. Годишен план за учебната 2023-2024г. – кликнете тук

ДГ4 / 2023-2024г. Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ4 -кликнете тук

ДГ4 / 2023-2024г. Механизъм за противодействие на тормоза между децата в ДГ – кликнете тук

ДГ4 / 2023-2024г. – Програмна система ДГ4  кликнете тук

ДГ4 / 2023-2024г. Програма за превенция на ранното напускане – кликнете тук

ДГ4 / 2023-2024г. Програма равни възможности – кликнете тук

ДГ4 / 2023-2024г. – Стратегия за развитие на ДГ4 кликнете тук

ДГ4 / 2023-2024г. Правилник за дейността  – кликнете тук 

ДГ4 / 2023-2024г. План програма по БДП – кликнете тук

ДГ4 / 2023-2024г. Модел на адаптация –  кликнете тук

ДГ4 / 2023-2024г. Етичен кодекс за работещите с деца – кликнете тук

ДГ4 / 2023-2024г. Етичен кодекс – кликнете тук

ДГ4 / 2022-2023г. Заповед ДОД- кликнете тук

ДГ4 / 2022-2023г. Протокол ДОД – кликнете тук

ДГ4 / 2022-2023г. План-програма за безопасност на движението по пътищата /БДП/ на ДГ4 “Слънчо” – кликнете тук

ДГ4 / 2022-2023г. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи – кликнете тук

ДГ4 / 2022-2023г. План на комисията по превенция/закрила на децата в риск за учебната 2022/2023г. – кликнете тук

ДГ4 / 2022-2023г. Механизъм за противодействие на тормоза между децата в детската градина – кликнете тук

ДГ4 / 2022-2023г. Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ4″Слънчо” – кликнете тук

ДГ4 / 2022-2023г. Етичен кодекс – кликнете тук

ДГ4 / 2022-2023г. Модел на адаптация на децата – кликнете тук

ДГ4 / 2022-2023г. Правилник за дейността на ДГ4 “Слънчо” – кликнете тук

ДГ4 / 2022г. – Заповед ДОД – кликнете тук 

ДГ4 / 2022г. – ПРОТОКОЛ за разглеждане на постъпили оферти за осъществяване на  Допълнителни образователни дейности /ДОД/ – кликнете тук

ДГ4 / 2022г. – Етичен кодекс – кликнете тук

ДГ4 / 2022г. – Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование – кликнете тук

ДГ4 / 2022г. – Механизъм за противодействие на тормоза между деца – кликнете тук

ДГ4 / 2022г. – План програма БДП – кликнете тук

ДГ4 / 2022г. – Правилник за дейността – кликнете тук

ДГ4 / 2022г. – Правилник ВТР – кликнете тук

ДГ4 / 2022г. – Вътрешни правила – кликнете тук


ДГ4 – План за действие БДП – 2021г. – кликнете тук

ДГ4 – Програмна система 20/21г. – кликнете тук

ДГ4 – Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи 20/21г. – кликнете тук

ДГ4 – Програма за превенция на ранно отпадане на деца от ПГ – 20/21г. – кликнете тук

ДГ4 – Мерки за повишаване на качеството 20/21г. – кликнете тук

ДГ4 – Програмна система 20/21г. – кликнете тук

ДГ4 – Етичен кодекс 20/21г. – кликнете тук

ДГ4 – Стратегия 2020-2024г. – кликнете тук

ДГ4 – Модел на адаптация 2022г. – кликнете тук


Вътрешни правила за дейността на детска градина № 4 „Слънчо“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 – кликнете тук


Годишен план за дейността на ДГ №4 „Слънчо“ за учебната 2019/2020 г. – кликнете тук

Процедура за подаване и разглеждане на сигнали, жалби, оплаквания и предложения в ДГ № 4 „Слънчо“ – кликнете тук

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в ДГ № 4 „Слънчо“ – кликнете тук

Политика за защита и обработване на лични данни от ДГ № 4 “Слънчо“ – кликнете тук

Система за поощряване на децата в ДГ № 4 „Слънчо“ с морални и материални награди – кликнете тук

План за пре­вен­ция и интервенция на тормоза и насилието на ДГ № 4 „Слънчо“ за учеб­на­та 2019/2020 г. – кликнете тук


Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки – кликнете тук

Приложение 1 – Карта на услугите – кликнете тук

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги – кликнете тук


ДГ4 – Правила за достъп до обществена информация – кликнете тук

ДГ4 – Заявление за достъп до обществена информация – кликнете тук

ДГ4 – Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация – кликнете тук


ДГ4 – Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи – кликнете тук

ДГ4 – Програма за превенция на ранно отпадане на деца от ПГ – кликнете тук

ДГ4 – Мерки за повишаване на качеството – кликнете тук

ДГ4 – Етичен кодекс – кликнете тук

ДГ4 – Стратегия 2016-2020 – кликнете тук

ДГ4 – Програмна система – кликнете тук

ДГ4 – Декларация взимане – кликнете тук

ДГ4 – Декларация преференции – кликнете тук