Детска градина №4 – Владая, София

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ЧЛ.16 И ЧЛ.17 ОТ ПСУДОСДГУ

МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗДЕЛЕНИ В ТРИ ГРУПИ:

1. СВЪРЗАНИ С ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

2. СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ДГ

3. ДРУГИ ПРАВОМОЩИЯ

ПЪРВА ГРУПА ПРАВОМОЩИЯ

1. Одобрява Стратегията за развитие на ДГ

2. Участва в работата на Педагогическия съвет при обсъждане на Програмната система и помощните материали към нея / т.н. учебни помагала/

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – инспектирането на ДГ.

4. Участва с представители в създаването и приемането на Етичния кодекс на ДГ.

5. Съгласува избора от учителите на учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група.

ВТОРА ГРУПА ПРАВОМОЩИЯ

1. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му

2. Съгласува предложението на директора за разпределяне на средствата от установеното в края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета

3. В срок до 31 март на текущата година директорът представя на ОС проекта на бюджет на ДГ за становище.

4. Към проекта за бюджет директорът прилага обяснителна записка с информация за:

– очаквани приходи и разходи по видове

– параметри ,въз основа на които са формирани разходите за персонала – численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски и др.

– списък на капиталовите разходи

– разпределение на бюджета по дейности и др.

5. Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, в случай че то не е прието и не е намерило отражение в проекта

ТРЕТА ГРУПА ПРАВОМОЩИЯ

1. Участва с представители в провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на ДГ.

2. Участва с представители на родителите в комисиите за атестиране на директора.

3. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.

4. Участва с представители в заседания на ПС с право на съвещателен глас.