Детска градина №4 – Владая, София

П О К А Н А

 

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА

РОДИТЕЛИ НА ОТДЕЛНИТЕ ГРУПИ

НА ДЕЦАТА ОТ ДГ № 4 „СЛЪНЧО“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В качеството Ви на представители на отделните групи в ДГ № 4 „Слънчо“, Ви каня на заседание за избор на Обществен съвет, поради изтичане на мандата на предишния, което ще се проведе 02.11.2023 г., от 18.30 ч. в спортния салон на детската градина.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Избор на членове на ОС – 5 броя, избор на резервни членове – 4 броя; избор на председател на ОС.

– 4 представители на родителите;

– 1 представител на районната администрация.

  1. Запознаване с отчета на изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2023 г. – директор Силвия Пейчева.

  2. Запознаване със Стратегията за развитие на ДГ, Етичен кодекс на общността в детската градина, Правилник за дейността на детската градина, Пропускателен режим в ДГ 4 „Слънчо“, ДОД.

  3. Запознаване с проектите, по които работят учителите и децата от ДГ № 4.

  4. Разни.

Директор на ДГ № 4 „Слънчо“

Силвия Пейчева