Детска градина №4 – Владая, София

На вниманието на родителите на класираните деца!

Записването на класирани деца в ДГ № 4 „Слънчо“ е от 13.05. до 27.05.22 г. /вкл./, от 10.00 – 13.00 и от 13.30 до 16.00 часа, при директора на ДГ или упълномощено/ни със Заповед  длъжностни лица за приемане на документи за записване.

     Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на всяко дете и описани подробно в ИСОДЗ! Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детската градина. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано! Записването на класираните деца се извършва на място в  ДГ № 4 „Слънчо“ от родителя/настойника или упълномощено от него лице и представяне на генерираното от ИСОДЗ заявление и изброените в него документи в рамките на определения срок. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойника за сверяване на данните. При записване родителят/настойникът се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на детската градина, както и със списъка на медицинските изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето.

Телефон за допълнителна информация: +359 2 999 1032 и +359 884 801660