Детска градина №4 – Владая, София

Храна – 2018г.


ID номер:
Статус:    

Предмет на обществената поръчка е определяне на Изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №4 „Слънчо“ – Владая, вкл. доставка на млечни продукти, месо и месни продукти, хляб и зърнени изделия, плодове и зеленчуци и други хранителни продукти и съгласно подробно посочените храни по техническа спецификация към настоящата документация.

Индивидуален номер на процедурата:
Обект на процедурата: За доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV):
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-22 16:00 часа

Контакти за допълнителна информация по процедурата:
Лице за контакт:       Румяна Капланова
Телефон за контакт: 0885 912 895


Документи:

2018-03-13     Заповед №94 за откриване на процедура чрез публична покана – изтегли документ

2018-03-13     Техническа спецификация – изтегли документ

2018-03-13     Друга информация – изтегли документ

2018-03-13     Обява АОП – изтегли документ

2018-03-22     Заповед №96 за удължаване срока по процедурата – изтегли документ

2018-04-02     Проток 4 от комисия за разглеждане на подадените оферти – изтегли документ

2018-04-17     Договор – фирма Панда – изтегли документ

2018-04-17     Договор – фирма Панда – приложение 1 – изтегли документ

2018-04-17     Договор – фирма Панда – приложение 2 – изтегли документ