Детска градина №4 – Владая, София

Доставка на газьол


ID номер: 9045665
Статус:    Възложена

Доставка на газьол за отопление – маркиран червен – за нуждите на ЦДГ №4 “Слънчо”, Владая

Индивидуален номер на процедурата: 0000299
Обект на процедурата: За доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09000000, 09100000, 09130000, 09134000, 09134200
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-17 17:00:00
Връзка към преписката в АОП

Контакти за допълнителна информация по процедурата:
Лице за контакт:       Румяна Капланова
Телефон за контакт: 0885 912 895


Документи:

2015-09-07     Заповед за откриване на процедура – изтегли документ

2015-09-07     Публична покана – изтегли документ

2015-09-07     Документи за участие – изтегли документ

2015-09-23     Протоколи на комисията – изтегли документ

2015-11-16     Справка плащания за период: 01.10 – 30.10.2015г. – изтегли документ

2016-01-28     Справка плащания за период: 01.12 – 31.12.2015г. – изтегли документ

2016-02-02     Анекс към договор за доставка на гориво – изтегли документ

2016-02-05     Договор за доставка на гориво – изтегли документ

2016-04-14     Справка плащания: до м. март 2016г. – изтегли документ

2016-05-14     Справка плащания: м. април 2016г. – изтегли документ

2016-06-14     Справка плащания: м. май 2016г. – изтегли документ

2016-12-20     Справка плащания: м. ноември 2016 г. – изтегли документ

2017-03-21     Информация за извършени плащания – изтегли документ