Детска градина №4 – Владая, София

Храна – 2015г.


ID номер: 9038800
Статус:    Възложена

Предмет на обществената поръчка е определяне на Изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №4 „Слънчо“ – Владая, вкл. доставка на млечни продукти, месо и месни продукти, хляб и зърнени изделия, плодове и зеленчуци и други хранителни продукти и съгласно подробно посочените храни по техническа спецификация към настоящата документация.

Индивидуален номер на процедурата: 0000043
Обект на процедурата: За доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15600000, 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-02-15 16:00:00
Връзка към преписката в АОП

Контакти за допълнителна информация по процедурата:
Лице за контакт:       Румяна Капланова
Телефон за контакт: 0885 912 895


Документи:

2015-01-26     Заповед №83 за откриване на процедура чрез публична покана – изтегли документ

2015-02-11     Заповед №93 за откриване на процедура чрез публична покана – изтегли документ

2015-02-11     Публична покана – изтегли документ

2015-02-11     Документация за участие – изтегли документ

2015-02-23     Протокол на комисията – изтегли документ

2015-03-05     Сключен договор – изтегли документ

2015-03-05     Справка плащания 05.03.2015г. – изтегли документ

2015-06-11     Справка плащания за период: 01.05 – 31.05.2015г. – изтегли документ

2015-07-14     Справка плащания за период: 01.06 – 30.06.2015г. – изтегли документ

2015-08-14     Справка плащания за период: 01.07 – 31.07.2015г. – изтегли документ

2015-10-23     Справка плащания за период: 01.09 – 30.09.2015г. – изтегли документ

2015-11-16     Справка плащания за период: 01.10 – 31.10.2015г. – изтегли документ

2015-12-07     Справка плащания за период: 01.11 – 30.11.2015г. – изтегли документ

2016-02-02     Справка плащания за период: 01.12 – 31.12.2015г. – изтегли документ

2016-03-12     Справка плащания: до 29.02.2016г. – изтегли документ

2016-04-14     Справка плащания: м. март 2016г. – изтегли документ

2016-05-14     Справка плащания: м. април 2016г. – изтегли документ

2016-06-22     Справка плащания: м. май 2016г. – изтегли документ

2016-07-15     Справка плащания: м. юни 2016 г. – изтегли документ

2016-12-20     Справка плащания: до м. ноември 2016г. – изтегли документ

2017-03-21     Информация за извършени плащания – изтегли документ