Детска градина №4 – Владая, София

Новини

Уважаеми родители, За новоприети деца, седмицата преди реалното постъпване в ДГ № 4, родителите представят:
 1. Нова здравна карта за дете/картон/ с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар-данни за имунизационния статус на детето, съгласно имунизационния календар на Р България от 01.04.2010 г.  
  • Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не се приемат в ДГ № 4 „Слънчо“.
  • Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба №15 от 2005 г. на МЗ за имунизациите в Р.България, могат да се приемат в детската ясла и градина.
 1. Здравно-профилактична карта, попълнена и подпечатана от личния лекар на детето.
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии/шигели, салмонели, еширихия коли/,извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската ясла и градина.
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 4. Изследвания на кръв и урина на детето, извършени в едноседмичен срок преди постъпването му в детската ясла и градина.
 5. Изследване с отрицателна реакция на Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпването на детето в детската ясла.
 6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето/бележката важи календарни дни/.
  За децата отсъствали повече от 2 месеца от ДГ 4 „Слънчо”, преди реалното тръгване , родителите представят:
 1. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии/шигели,  салмонели, еширихия коли/, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската ясла и градина.
 2. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето/бележката важи 3 календарни дни/.
За деца отсъствали по малко от 2 месеца, преди реално тръгване, родителите представят само:
 1. Здравно-профилактична карта, попълнена и подпечатана от личния лекар на детето.
 2. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето/бележката важи 3 календарни дни/.
  Нашият e-mail адрес е: sluncho4@abv.bg; info-2202829@edu.mon.bg   

Родителска среща

Уважаеми родители, на 12.05.2023 г. от 17.30ч . ще се проведе родителска среща с родителите на новоприетите деца, набор 2022 и 2021 и тези, които през 2023/2024г. ще продължат да посещават яслената група. От 18.00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на децата, набор 2020, които през новата учебна година отиват в първа група. Очакваме Ви! 

ДОД

Съобщение за удължаване на срока с 5 работни дни за подаване на документи относно конкурс по обява от 08.02.2023 г. за допълнителни образователни дейности "логопед" и "приложни дейности" в ДГ № 4 „Слънчо“, район "Витоша". 

Обява за ДОД (Допълнителни образователни дейности) - 2023 г.

За да отворите обявата кликнете тук 

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

  Уважаеми родители, Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2022/ 2023 г., която ще се проведе във физкултурния салон на ДГ № 4 „Слънчо“, както следва:
 • - ЯСЛЕНА  група „Гъбарко“ –  14 септември 2022 г. от 17:00 часа, във физкултурен салон на детската градина;
 • - I група „Дъга“ –  14 септември 2022 г. от 18.00 часа, във физкултурен салон на детската градина;
 • - II група "Мики Маус" - 20 септември 2022г. от 18.00ч. в двора на детската градина
 • - II група "Многознайко" - 21 септември 2022г. от 17.00ч. в двора на детската градина
 • - III група "Златна рибка" - 21 септември 2022г. от 18.00ч. в двора на детската градина
 • - IV група "Звездички" - 20 септември 2022г. от 17.30ч. в двора на детската градина
Родителската среща има информационен и организационен характер. Дневен ред:
 • - Запознаване с измененията в Правилника за дейността на детското заведение;
 • - Правила за медицински контрол;
 • - Изисквания към медицински документи;
 • - Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;
 • - Вътрешни правила за работа в детската градина в епидемична обстановка за ограничаване разпространението на COVID-19;
 • - Избор на родителски актив и председатели на групата;
 •  - Разни.
ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! Дискусията ще бъде не само уморителна за тях, но и допълнително се натоварват присъстващите.  Очакваме Ви!                                                                Силвия Пейчева - Директор 

Медицински документи, необходими за постъпване в детската градина

Кликнете тук 

Относно обява за ДОД (логопед)

Повече информация относно обявата може да намерите  тук. 

Обява за ДОД (Допълнителни образователни дейности)

За да отворите обявата  кликнете тук.  

На вниманието на родителите на класираните деца!

Записването на класирани деца в ДГ № 4 „Слънчо“ е от 13.05. до 27.05.22 г. /вкл./, от 10.00 - 13.00 и от 13.30 до 16.00 часа, при директора на ДГ или упълномощено/ни със Заповед  длъжностни лица за приемане на документи за записване. Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на всяко дете и описани подробно в ИСОДЗ! Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детската градина. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано! Записването на класираните деца се извършва на място в  ДГ № 4 „Слънчо“ от родителя/настойника или упълномощено от него лице и представяне на генерираното от ИСОДЗ заявление и изброените в него документи в рамките на определения срок. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойника за сверяване на данните. При записване родителят/настойникът се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на детската градина, както и със списъка на медицинските изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето. Телефон за допълнителна информация: +359 2 999 1032 и +359 884 801660 

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители, Имаме удоволствието да Ви поканим на първата родителска среща за учебната 2021/ 2022 г., която ще се проведе на двора на ДГ № 4 „Слънчо“ при спазване на противоепидемичните мерки.
 • I А гр. „Мики Маус“ 20 септември 2021 г. от 17:30 часа, във вътрешния двор на детската градина;
 • I Б гр. „Многознайко“20 септември 2021 г. от 18:00 часа, в двора на детската градина;
 • ЯСЛЕНА  група –  деца набор 2019/ 2020 година -21 септември 2021 г. от 17:30 часа, във вътрешния двор на детската градина;
 • IV гр. „Дъга“ – 21 септември 2021 г. от 18.00 часа – в двора на детската градина
 • ВТОРА възрастова група -24 септември 2021 г. от 17.30 часа, в двора на детската градина;
 • ТРЕТА възрастова група–деца набор 2016 година-24 септември 2021 г.  от 18.00 часа, във вътрешния двор на детската градина.
Родителската среща има информационен и организационен характер. Дневен ред:
 • Запознаване с Правилника за дейността на детското заведение, Правила за такси и Правила за медицински контрол;
 • Изисквания към медицински изследвания и документи;
 • Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;
 • Избор на родителски актив и представители на групата;
 • Запознаване с Вътрешни правила за намаляване на риска от инфекция в ДГ № 4 „Слънчо“ през учебната 2021/ 2022 година в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространение на COVID-19;
 •  Разни.
ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! (за яслена и първа група) Очакваме Ви!