Детска градина №4 – Владая, София

Новини

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

  Уважаеми родители, Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2022/ 2023 г., която ще се проведе във физкултурния салон на ДГ № 4 „Слънчо“, както следва:
 • - ЯСЛЕНА  група „Гъбарко“ –  14 септември 2022 г. от 17:00 часа, във физкултурен салон на детската градина;
 • - I група „Дъга“ –  14 септември 2022 г. от 18.00 часа, във физкултурен салон на детската градина;
 • - II група "Мики Маус" - 20 септември 2022г. от 18.00ч. в двора на детската градина
 • - II група "Многознайко" - 21 септември 2022г. от 17.00ч. в двора на детската градина
 • - III група "Златна рибка" - 21 септември 2022г. от 18.00ч. в двора на детската градина
 • - IV група "Звездички" - 20 септември 2022г. от 17.30ч. в двора на детската градина
Родителската среща има информационен и организационен характер. Дневен ред:
 • - Запознаване с измененията в Правилника за дейността на детското заведение;
 • - Правила за медицински контрол;
 • - Изисквания към медицински документи;
 • - Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;
 • - Вътрешни правила за работа в детската градина в епидемична обстановка за ограничаване разпространението на COVID-19;
 • - Избор на родителски актив и председатели на групата;
 •  - Разни.
ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! Дискусията ще бъде не само уморителна за тях, но и допълнително се натоварват присъстващите.  Очакваме Ви!                                                                Силвия Пейчева - Директор 

Медицински документи, необходими за постъпване в детската градина

Кликнете тук 

Относно обява за ДОД (логопед)

Повече информация относно обявата може да намерите  тук. 

Обява за ДОД (Допълнителни образователни дейности)

За да отворите обявата  кликнете тук.  

На вниманието на родителите на класираните деца!

Записването на класирани деца в ДГ № 4 „Слънчо“ е от 13.05. до 27.05.22 г. /вкл./, от 10.00 - 13.00 и от 13.30 до 16.00 часа, при директора на ДГ или упълномощено/ни със Заповед  длъжностни лица за приемане на документи за записване. Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на всяко дете и описани подробно в ИСОДЗ! Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детската градина. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано! Записването на класираните деца се извършва на място в  ДГ № 4 „Слънчо“ от родителя/настойника или упълномощено от него лице и представяне на генерираното от ИСОДЗ заявление и изброените в него документи в рамките на определения срок. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойника за сверяване на данните. При записване родителят/настойникът се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на детската градина, както и със списъка на медицинските изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето. Телефон за допълнителна информация: +359 2 999 1032 и +359 884 801660 

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители, Имаме удоволствието да Ви поканим на първата родителска среща за учебната 2021/ 2022 г., която ще се проведе на двора на ДГ № 4 „Слънчо“ при спазване на противоепидемичните мерки.
 • I А гр. „Мики Маус“ 20 септември 2021 г. от 17:30 часа, във вътрешния двор на детската градина;
 • I Б гр. „Многознайко“20 септември 2021 г. от 18:00 часа, в двора на детската градина;
 • ЯСЛЕНА  група –  деца набор 2019/ 2020 година -21 септември 2021 г. от 17:30 часа, във вътрешния двор на детската градина;
 • IV гр. „Дъга“ – 21 септември 2021 г. от 18.00 часа – в двора на детската градина
 • ВТОРА възрастова група -24 септември 2021 г. от 17.30 часа, в двора на детската градина;
 • ТРЕТА възрастова група–деца набор 2016 година-24 септември 2021 г.  от 18.00 часа, във вътрешния двор на детската градина.
Родителската среща има информационен и организационен характер. Дневен ред:
 • Запознаване с Правилника за дейността на детското заведение, Правила за такси и Правила за медицински контрол;
 • Изисквания към медицински изследвания и документи;
 • Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;
 • Избор на родителски актив и представители на групата;
 • Запознаване с Вътрешни правила за намаляване на риска от инфекция в ДГ № 4 „Слънчо“ през учебната 2021/ 2022 година в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространение на COVID-19;
 •  Разни.
ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! (за яслена и първа група) Очакваме Ви!   

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:
- лична здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
- здравна карта за дете /нов картон/;
- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;
- изследване с отрицателна  реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата.
Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, се изисква:
- лична здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
- при отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.);
- при отсъствие на децата от детската градина/ ясла за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити;
- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина/ ясла.
С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството чрез "Информирано съгласие", че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. Бланката "Информирано съгласие" може да изтеглите от сайта детската градина или да попълните на място при приема на детето.
 

Родителски срещи за началото на уч. 2020/2021 г.

Уважаеми родители,

Заповядайте на първа родителска среща за учебната 2020/2021 г., които ще се провеждат в детското заведение, при спазване на противоепидемични мерки както следва:

 • Първа група – деца, набор 2017 година – 10.09.2020 г.(четвъртък) от 18.00 часа.
 • Втора група –– 23.09.2020 г. (четвъртък) от 18.00 часа.
 • Подготвителна група – 17.09.2020 г. (петък) от 18.00 часа.

Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

 • Запознаване с Правилник за дейността на детската градина, Правилник за пропусквателния режим в ДГ 4 „Слънчо“, Правила за такси и Правила за медицински контрол;
 • Правилник за дейността на обществените съвети;
 • Запознаване с дневния режим на децата;
 • Запознаване с образователните стандарти за възрастта;
 • Избор на родителско настоятелство;
 • Разни.

Очакваме Ви!

Силвия Пейчева

Директор на ДГ № 4 „Слънчо“

 

Съобщение за видеонаблюдение

Съобщение за видеонаблюдение - кликнете тук 

Медицински документи за началото на учебната година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уважаеми родители, НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ: Към 01.08.2017г. се представят: 1. Лична здравно-профилактична карта – НОВА за 2017/2018 г. в началото на всяка учебна година; 2. Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с остри заразни заболявания и паразити /валидността на медицинската бележка е 3 дни/. 3.При отсъствия за период по-дълъг от 30/тридесет/дни съгласно Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии - представят се нови изследвания микробиология! 4. При отсъствия за период по-дълъг от 2/два/ месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).- нови изследвания (микробиология и паразитология)! 5. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен. забележка: Липсата на посочените медицински документи е основанието да бъде отказан прием на детето Ви.