Детска градина №4 – Владая, София

Новини

Покана

 

ПОКАНА

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА НАБОР 2021, 2022 И 2023   Уважаеми родители, Каним Ви на родителска среща, която ще се състои на: 11.06.2024 г. от 17.00 ч. за приети деца, набор 2022 и 2023; 12.06.2024 г. от 17.00 ч. за приети деца, набор 2021. Родителските срещи ще се провеждат във физкултурния салон /сграда 2/ на ДГ №4. Дневен ред: Запознаване с Правилника на детското заведение. Представяне на Модел за адаптация на децата. Разни. Заповядайте. ОТ РЪКОВОДСТВОТО                   

ВАЖНО!

  ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025г. Записването ще се извършва в основната сграда на ДГ № 4 „Слънчо“, ул. „Ела“ № 6, от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. Препоръчваме на родителите, посещенията за записване да се договорят предварително на тел. 02/9991032 или +359884801660. Декларации за записване по образец, декларации за запознаване с Правилника за дейността на ДГ № 4, за вземане на дете, може да получите от детската градина или да изтеглите от сайта - секция бланки. Документите се подписват от двамата родители. Призоваваме ви да не чакате последния ден, тъй като може да нямате време за реакция при евентуално установяване на пропуски в предоставените бележки. Напомняме, че ако родителят/настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано! Основни документи, които се изискват при записване на дете:
 1. Заявление за записване – получавате го служебно, заедно с уведомлението за класиране на детето. В него са изброени всички необходими документи, които семейството трябва да представи, съобразно заявените критерии. Заявлението може да бъде предоставено и от детската градина;
 2. Оригинал на удостоверението за раждане на детето;
 3. Документи за самоличност на родителите/настойника (лични карти(оригинал), карта на постоянно пребиваващ чужденец, паспорт или друг) за сверяване на данните.
 4. Служебни бележки за доказване на трудовия статус на двамата родители, издадени след датата на класиране и копие на трудова книжка /първа и последна страници/ - сумата за трудово възнаграждение може да бъде закрита.
 5. Други документи, посочени в профила на детето, необходими за доказване на заявени критерии (в случаите, когато не могат да се удостоверят служебно).
ВАЖНО! Отказ от записване от родител, се извършва само чрез писмено заявление, заведено в деловодството на детската градина!   

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ЧЛ.16 И ЧЛ.17 ОТ ПСУДОСДГУ

МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗДЕЛЕНИ В ТРИ ГРУПИ:

1. СВЪРЗАНИ С ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

2. СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ДГ

3. ДРУГИ ПРАВОМОЩИЯ

ПЪРВА ГРУПА ПРАВОМОЩИЯ

1. Одобрява Стратегията за развитие на ДГ

2. Участва в работата на Педагогическия съвет при обсъждане на Програмната система и помощните материали към нея / т.н. учебни помагала/

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – инспектирането на ДГ.

4. Участва с представители в създаването и приемането на Етичния кодекс на ДГ.

5. Съгласува избора от учителите на учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група.

ВТОРА ГРУПА ПРАВОМОЩИЯ

1. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му

2. Съгласува предложението на директора за разпределяне на средствата от установеното в края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета

3. В срок до 31 март на текущата година директорът представя на ОС проекта на бюджет на ДГ за становище.

4. Към проекта за бюджет директорът прилага обяснителна записка с информация за:

- очаквани приходи и разходи по видове

- параметри ,въз основа на които са формирани разходите за персонала – численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски и др.

- списък на капиталовите разходи

- разпределение на бюджета по дейности и др.

5. Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, в случай че то не е прието и не е намерило отражение в проекта

ТРЕТА ГРУПА ПРАВОМОЩИЯ

1. Участва с представители в провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на ДГ.

2. Участва с представители на родителите в комисиите за атестиране на директора.

3. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.

4. Участва с представители в заседания на ПС с право на съвещателен глас.

 

П О К А Н А

 

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА

РОДИТЕЛИ НА ОТДЕЛНИТЕ ГРУПИ

НА ДЕЦАТА ОТ ДГ № 4 „СЛЪНЧО“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В качеството Ви на представители на отделните групи в ДГ № 4 „Слънчо“, Ви каня на заседание за избор на Обществен съвет, поради изтичане на мандата на предишния, което ще се проведе 02.11.2023 г., от 18.30 ч. в спортния салон на детската градина.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Избор на членове на ОС – 5 броя, избор на резервни членове – 4 броя; избор на председател на ОС.

- 4 представители на родителите;

- 1 представител на районната администрация.

 1. Запознаване с отчета на изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2023 г. – директор Силвия Пейчева.

 2. Запознаване със Стратегията за развитие на ДГ, Етичен кодекс на общността в детската градина, Правилник за дейността на детската градина, Пропускателен режим в ДГ 4 „Слънчо“, ДОД.

 3. Запознаване с проектите, по които работят учителите и децата от ДГ № 4.

 4. Разни.

Директор на ДГ № 4 „Слънчо“

Силвия Пейчева

 

Уважаеми родители, За новоприети деца, седмицата преди реалното постъпване в ДГ № 4, родителите представят:
 1. Нова здравна карта за дете/картон/ с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар-данни за имунизационния статус на детето, съгласно имунизационния календар на Р България от 01.04.2010 г.  
  • Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не се приемат в ДГ № 4 „Слънчо“.
  • Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба №15 от 2005 г. на МЗ за имунизациите в Р.България, могат да се приемат в детската ясла и градина.
 1. Здравно-профилактична карта, попълнена и подпечатана от личния лекар на детето.
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии/шигели, салмонели, еширихия коли/,извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската ясла и градина.
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 4. Изследвания на кръв и урина на детето, извършени в едноседмичен срок преди постъпването му в детската ясла и градина.
 5. Изследване с отрицателна реакция на Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпването на детето в детската ясла.
 6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето/бележката важи календарни дни/.
  За децата отсъствали повече от 2 месеца от ДГ 4 „Слънчо”, преди реалното тръгване , родителите представят:
 1. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии/шигели,  салмонели, еширихия коли/, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската ясла и градина.
 2. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето/бележката важи 3 календарни дни/.
За деца отсъствали по малко от 2 месеца, преди реално тръгване, родителите представят само:
 1. Здравно-профилактична карта, попълнена и подпечатана от личния лекар на детето.
 2. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето/бележката важи 3 календарни дни/.
  Нашият e-mail адрес е: sluncho4@abv.bg; info-2202829@edu.mon.bg   

Родителска среща

Уважаеми родители, на 12.05.2023 г. от 17.30ч . ще се проведе родителска среща с родителите на новоприетите деца, набор 2022 и 2021 и тези, които през 2023/2024г. ще продължат да посещават яслената група. От 18.00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на децата, набор 2020, които през новата учебна година отиват в първа група. Очакваме Ви! 

ДОД

Съобщение за удължаване на срока с 5 работни дни за подаване на документи относно конкурс по обява от 08.02.2023 г. за допълнителни образователни дейности "логопед" и "приложни дейности" в ДГ № 4 „Слънчо“, район "Витоша". 

Обява за ДОД (Допълнителни образователни дейности) - 2023 г.

За да отворите обявата кликнете тук 

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

  Уважаеми родители, Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2022/ 2023 г., която ще се проведе във физкултурния салон на ДГ № 4 „Слънчо“, както следва:
 • - ЯСЛЕНА  група „Гъбарко“ –  14 септември 2022 г. от 17:00 часа, във физкултурен салон на детската градина;
 • - I група „Дъга“ –  14 септември 2022 г. от 18.00 часа, във физкултурен салон на детската градина;
 • - II група "Мики Маус" - 20 септември 2022г. от 18.00ч. в двора на детската градина
 • - II група "Многознайко" - 21 септември 2022г. от 17.00ч. в двора на детската градина
 • - III група "Златна рибка" - 21 септември 2022г. от 18.00ч. в двора на детската градина
 • - IV група "Звездички" - 20 септември 2022г. от 17.30ч. в двора на детската градина
Родителската среща има информационен и организационен характер. Дневен ред:
 • - Запознаване с измененията в Правилника за дейността на детското заведение;
 • - Правила за медицински контрол;
 • - Изисквания към медицински документи;
 • - Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;
 • - Вътрешни правила за работа в детската градина в епидемична обстановка за ограничаване разпространението на COVID-19;
 • - Избор на родителски актив и председатели на групата;
 •  - Разни.
ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! Дискусията ще бъде не само уморителна за тях, но и допълнително се натоварват присъстващите.  Очакваме Ви!                                                                Силвия Пейчева - Директор 

Медицински документи, необходими за постъпване в детската градина

Кликнете тук