Детска градина №4 – Владая, София

Новини

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ЧЛ.16 И ЧЛ.17 ОТ ПСУДОСДГУ

МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗДЕЛЕНИ В ТРИ ГРУПИ:

1. СВЪРЗАНИ С ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

2. СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ДГ

3. ДРУГИ ПРАВОМОЩИЯ

ПЪРВА ГРУПА ПРАВОМОЩИЯ

1. Одобрява Стратегията за развитие на ДГ

2. Участва в работата на Педагогическия съвет при обсъждане на Програмната система и помощните материали към нея / т.н. учебни помагала/

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – инспектирането на ДГ.

4. Участва с представители в създаването и приемането на Етичния кодекс на ДГ.

5. Съгласува избора от учителите на учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група.

ВТОРА ГРУПА ПРАВОМОЩИЯ

1. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му

2. Съгласува предложението на директора за разпределяне на средствата от установеното в края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета

3. В срок до 31 март на текущата година директорът представя на ОС проекта на бюджет на ДГ за становище.

4. Към проекта за бюджет директорът прилага обяснителна записка с информация за:

- очаквани приходи и разходи по видове

- параметри ,въз основа на които са формирани разходите за персонала – численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски и др.

- списък на капиталовите разходи

- разпределение на бюджета по дейности и др.

5. Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, в случай че то не е прието и не е намерило отражение в проекта

ТРЕТА ГРУПА ПРАВОМОЩИЯ

1. Участва с представители в провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на ДГ.

2. Участва с представители на родителите в комисиите за атестиране на директора.

3. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.

4. Участва с представители в заседания на ПС с право на съвещателен глас.

 

П О К А Н А

 

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА

РОДИТЕЛИ НА ОТДЕЛНИТЕ ГРУПИ

НА ДЕЦАТА ОТ ДГ № 4 „СЛЪНЧО“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В качеството Ви на представители на отделните групи в ДГ № 4 „Слънчо“, Ви каня на заседание за избор на Обществен съвет, поради изтичане на мандата на предишния, което ще се проведе 02.11.2023 г., от 18.30 ч. в спортния салон на детската градина.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Избор на членове на ОС – 5 броя, избор на резервни членове – 4 броя; избор на председател на ОС.

- 4 представители на родителите;

- 1 представител на районната администрация.

 1. Запознаване с отчета на изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2023 г. – директор Силвия Пейчева.

 2. Запознаване със Стратегията за развитие на ДГ, Етичен кодекс на общността в детската градина, Правилник за дейността на детската градина, Пропускателен режим в ДГ 4 „Слънчо“, ДОД.

 3. Запознаване с проектите, по които работят учителите и децата от ДГ № 4.

 4. Разни.

Директор на ДГ № 4 „Слънчо“

Силвия Пейчева

 

Уважаеми родители, За новоприети деца, седмицата преди реалното постъпване в ДГ № 4, родителите представят:
 1. Нова здравна карта за дете/картон/ с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар-данни за имунизационния статус на детето, съгласно имунизационния календар на Р България от 01.04.2010 г.  
  • Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не се приемат в ДГ № 4 „Слънчо“.
  • Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба №15 от 2005 г. на МЗ за имунизациите в Р.България, могат да се приемат в детската ясла и градина.
 1. Здравно-профилактична карта, попълнена и подпечатана от личния лекар на детето.
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии/шигели, салмонели, еширихия коли/,извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската ясла и градина.
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 4. Изследвания на кръв и урина на детето, извършени в едноседмичен срок преди постъпването му в детската ясла и градина.
 5. Изследване с отрицателна реакция на Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпването на детето в детската ясла.
 6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето/бележката важи календарни дни/.
  За децата отсъствали повече от 2 месеца от ДГ 4 „Слънчо”, преди реалното тръгване , родителите представят:
 1. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии/шигели,  салмонели, еширихия коли/, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската ясла и градина.
 2. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето/бележката важи 3 календарни дни/.
За деца отсъствали по малко от 2 месеца, преди реално тръгване, родителите представят само:
 1. Здравно-профилактична карта, попълнена и подпечатана от личния лекар на детето.
 2. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето/бележката важи 3 календарни дни/.
  Нашият e-mail адрес е: sluncho4@abv.bg; info-2202829@edu.mon.bg   

Родителска среща

Уважаеми родители, на 12.05.2023 г. от 17.30ч . ще се проведе родителска среща с родителите на новоприетите деца, набор 2022 и 2021 и тези, които през 2023/2024г. ще продължат да посещават яслената група. От 18.00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на децата, набор 2020, които през новата учебна година отиват в първа група. Очакваме Ви! 

ДОД

Съобщение за удължаване на срока с 5 работни дни за подаване на документи относно конкурс по обява от 08.02.2023 г. за допълнителни образователни дейности "логопед" и "приложни дейности" в ДГ № 4 „Слънчо“, район "Витоша". 

Обява за ДОД (Допълнителни образователни дейности) - 2023 г.

За да отворите обявата кликнете тук 

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

  Уважаеми родители, Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2022/ 2023 г., която ще се проведе във физкултурния салон на ДГ № 4 „Слънчо“, както следва:
 • - ЯСЛЕНА  група „Гъбарко“ –  14 септември 2022 г. от 17:00 часа, във физкултурен салон на детската градина;
 • - I група „Дъга“ –  14 септември 2022 г. от 18.00 часа, във физкултурен салон на детската градина;
 • - II група "Мики Маус" - 20 септември 2022г. от 18.00ч. в двора на детската градина
 • - II група "Многознайко" - 21 септември 2022г. от 17.00ч. в двора на детската градина
 • - III група "Златна рибка" - 21 септември 2022г. от 18.00ч. в двора на детската градина
 • - IV група "Звездички" - 20 септември 2022г. от 17.30ч. в двора на детската градина
Родителската среща има информационен и организационен характер. Дневен ред:
 • - Запознаване с измененията в Правилника за дейността на детското заведение;
 • - Правила за медицински контрол;
 • - Изисквания към медицински документи;
 • - Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;
 • - Вътрешни правила за работа в детската градина в епидемична обстановка за ограничаване разпространението на COVID-19;
 • - Избор на родителски актив и председатели на групата;
 •  - Разни.
ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! Дискусията ще бъде не само уморителна за тях, но и допълнително се натоварват присъстващите.  Очакваме Ви!                                                                Силвия Пейчева - Директор 

Медицински документи, необходими за постъпване в детската градина

Кликнете тук 

Относно обява за ДОД (логопед)

Повече информация относно обявата може да намерите  тук. 

Обява за ДОД (Допълнителни образователни дейности)

За да отворите обявата  кликнете тук.