Детска градина №4 – Владая, София

Медицински документи за началото на учебната година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители,
НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ:

Към 01.08.2017г. се представят:

1. Лична здравно-профилактична карта – НОВА за 2017/2018 г. в началото на всяка учебна година;

2. Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с остри заразни заболявания и паразити /валидността на медицинската бележка е 3 дни/.

3.При отсъствия за период по-дълъг от 30/тридесет/дни съгласно Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии – представят се нови изследвания микробиология!

4. При отсъствия за период по-дълъг от 2/два/ месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).- нови изследвания (микробиология и паразитология)!

5. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

забележка:

Липсата на посочените медицински документи е основанието да бъде отказан прием на детето Ви.