Детска градина №4 – Владая, София

За нас

ДГ № 4 „Слънчо” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от 1 годишна възраст до постъпване в първи клас.  Детското заведение се намира на територията на район “Витоша” – с.Владая и  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч.

  • Мисия

Приемаме предизвикателството да създаваме и поддържаме привлекателна, разнообразна и мобилна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно образование, в която детето ще се чувства добре, ще има право на избор, ще получи обич, качествена подготовка за училище.

Разбираме динамиката и променящите се възможности и търсим корективи с опитни професионалисти.

Отхвърляме неработещите правила и прилагаме нови стратегии за постигане на видими резултати.

На родителите осигуряваме сигурност и спокойствие, че детето им е на най-доброто място.

  • Визия

Създаване на устойчив модел за качествено възпитание и образование чрез съчетаване ценностите на детството с гъвкавостта на модерните образователни технологии.

Децата да могат много повече от това да наблюдават, запомнят и възпроизвеждат.Искаме да мислят, действат, експериментират. Да създадем образователна среда провокираща активност, изпълнена с креативно съдържание

  • Ценности – екипност, отговорност, честност, грижа, постоянство, уважение,национални културни ценности

Глобална  цел

Да се създадат условия за съвременно европейско образование на децата и развитие на човешкия потенциал в детското заведение.

  • Непосредствени цели

1.Повишаване качеството на управленската дейност в ДГ чрез прилагане на съвременни технологии в областта на предучилищното образование и мениджмънта.

2.Осигуряване на равен достъп до образование на всички деца.Диференциране на грижата за децата, съобразно потребностите и интересите им.

3.Работещо партньорство и добра координация с общинската и районна администрация, местната общност и други институции за успешно осъществяване на националната и общинска образователна политика.

4.Създаване на среда, мотивираща учителите за повишаване на квалификацията, развитие и усъвършенстване.

5.Поддържане на инициативата за привличане на алтернативни източници на финансиране за обогатяване на МБ, сградния фонд и дворното пространство /работа по проекти, спонсорства,благотворителни изложби , концерти и др./.

6.Привличане на родителите за подпомагане на образователно-възпитателния процес чрез избор на форми за ефективно сътрудничество.

На родителите  се предлагат допълнителни педагогически дейности, в които биха могли срещу допълнителна такса да запишат децата си извън ДОД като например:

  • Чуждо езиково обучение – английски
  • приложни изкуства
  • народни танци
  • таекуондо
  • подвижни игри с топка
  • аеробно-кондиционни спортно-развлекателни игри;