Детска градина №4 – Владая, София

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Вътрешни правила за дейността на детска градина № 4 „Слънчо“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 – кликнете тук

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, плащането на таксата за присъствие в детската градина, ще се извършва само по банков път към:

Общинска банка АД, клон Денкоглу

IBAN: BG06 SOMB 913031 4346 7900

BIC: SOMBBGSF

В бланката, освен сумата, задължително се посочват трите имена на детето, групата, която посещава и месеца, за който се внася таксата. Препоръчваме, преди да извършите транзакция, да направите справка за дължимата сума в електронния дневник за начислена сума към деня на внасяне. Напомняме, ме до промяна на нормативната уредба, след 10-то число върху таксата започна начисление на лихва и внесената сума няма да отговаря на задълженията към деня.

Суми за допълнителни дейности не се превеждат по сметка на градината!

Предвид усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, срокът за плащане се удължава, до приключване на извънредното положение.

За връзка с касиера: 0885 915 083

E-mail: sluncho4@abv.bg

.

.
ДГ № 4 „Слънчо” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от 3 годишна възраст до постъпване в първи клас.  Детското заведение се намира на територията на район “Витоша” – с.Владая и  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч.

  • Мисия

Приемаме предизвикателството да създаваме и поддържаме привлекателна, разнообразна и мобилна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно образование, в която детето ще се чувства добре, ще има право на избор, ще получи обич, качествена подготовка за училище.

Разбираме динамиката и променящите се възможности и търсим корективи с опитни професионалисти.

Отхвърляме неработещите правила и прилагаме нови стратегии за постигане на видими резултати.

На родителите осигуряваме сигурност и спокойствие, че детето им е на най-доброто място.

  • Визия

Създаване на устойчив модел за качествено възпитание и образование чрез съчетаване ценностите на детството с гъвкавостта на модерните образователни технологии.

Децата да могат много повече от това да наблюдават, запомнят и възпроизвеждат.Искаме да мислят, действат, експериментират. Да създадем образователна среда провокираща активност, изпълнена с креативно съдържание

  • Ценности – екипност, отговорност, честност, грижа, постоянство, уважение,национални културни ценности

Глобална  цел

Да се създадат условия за съвременно европейско образование на децата и развитие на човешкия потенциал в детското заведение.

  • Непосредствени цели

1.Повишаване качеството на управленската дейност в ДГ чрез прилагане на съвременни технологии в областта на предучилищното образование и мениджмънта.

2.Осигуряване на равен достъп до образование на всички деца.Диференциране на грижата за децата, съобразно потребностите и интересите им.

3.Работещо партньорство и добра координация с общинската и районна администрация, местната общност и други институции за успешно осъществяване на националната и общинска образователна политика.

4.Създаване на среда, мотивираща учителите за повишаване на квалификацията, развитие и усъвършенстване.

5.Поддържане на инициативата за привличане на алтернативни източници на финансиране за обогатяване на МБ, сградния фонд и дворното пространство /работа по проекти, спонсорства,благотворителни изложби , концерти и др./.

6.Привличане на родителите за подпомагане на образователно-възпитателния процес чрез избор на форми за ефективно сътрудничество.

На родителите  се предлагат допълнителни педагогически услуги, в които биха могли срещу допълнителна такса да запишат децата си извън ДОД като например:

  • Чуждо езиково обучение – английски
  • приложни изкуства
  • народни танци
  • таекуондо
  • футбол;