Детска градина №4 – Владая, София

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

Подаването на документи и записването  на класираните деца ще се извършва в сградата на ДГ № 4 „Слънчо” при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.
В
лизането в детското заведение да се извършва задължително с лични предпазни средства – маски, ръкавици и собствени химикалки. При записването да спазвате  дистанция 2,5 м.
Записване на децата
18.05.2021 – 28.05.2021г., понеделникпетък от 10:00 до 17:00 часа.
Срок за записване първо класиране:
до 17 часа на 28.05.2021г.
Телефони:
+359 2 9991032 и +359 884 80 16 60

Препоръчваме на родителите внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ! 

Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

Силвия Пейчева

Директор на ДГ №4


АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

Резултати от конкурс за допълнителни образователни дейности на ДГ № 4 “Слънчо”, район “Витоша”:
Протокол 1
Протокол 2
Заповед

Уважаеми родители,

Заповядайте на първа родителска среща за учебната 2020/2021 г., които ще се провеждат в детското заведение, при спазване на противоепидемични мерки както следва:

 • Първа група – деца, набор 2017 година – 10.09.2020 г.(четвъртък) от 18.00 часа.
 • Втора група – 23.09.2020 г. (сряда) от 18.00 часа.
 • Подготвителна група – 17.09.2020 г. (четвъртък) от 18.00 часа.

Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

 • Запознаване с Правилник за дейността на детската градина, Правилник за пропусквателния режим в ДГ 4 „Слънчо“, Правила за такси и Правила за медицински контрол;
 • Правилник за дейността на обществените съвети;
 • Запознаване с дневния режим на децата;
 • Запознаване с образователните стандарти за възрастта;
 • Избор на родителско настоятелство;
 • Разни.

Очакваме Ви!

Силвия Пейчева

Директор на ДГ № 4 „Слънчо“


Заповед храна – 2020


Уважаеми родители,

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

 • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.


Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 4 “Слънчо”.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 4 “Слънчо”, район “Витоша”, за:
Приложни дейности
Английски език

Вътрешни правила за дейността на детска градина № 4 „Слънчо“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 – кликнете тук

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, плащането на таксата за присъствие в детската градина, ще се извършва само по банков път към:

Общинска банка АД, клон Денкоглу

IBAN: BG06 SOMB 913031 4346 7900

BIC: SOMBBGSF

В бланката, освен сумата, задължително се посочват трите имена на детето, групата, която посещава и месеца, за който се внася таксата. Препоръчваме, преди да извършите транзакция, да направите справка за дължимата сума в електронния дневник за начислена сума към деня на внасяне. Напомняме, ме до промяна на нормативната уредба, след 10-то число върху таксата започна начисление на лихва и внесената сума няма да отговаря на задълженията към деня.

Суми за допълнителни дейности не се превеждат по сметка на градината!

Предвид усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, срокът за плащане се удължава, до приключване на извънредното положение.

За връзка с касиера: 0885 915 083

E-mail: sluncho4@abv.bg

.

.
ДГ № 4 „Слънчо” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от 3 годишна възраст до постъпване в първи клас.  Детското заведение се намира на територията на район “Витоша” – с.Владая и  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч.

 • Мисия

Приемаме предизвикателството да създаваме и поддържаме привлекателна, разнообразна и мобилна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно образование, в която детето ще се чувства добре, ще има право на избор, ще получи обич, качествена подготовка за училище.

Разбираме динамиката и променящите се възможности и търсим корективи с опитни професионалисти.

Отхвърляме неработещите правила и прилагаме нови стратегии за постигане на видими резултати.

На родителите осигуряваме сигурност и спокойствие, че детето им е на най-доброто място.

 • Визия

Създаване на устойчив модел за качествено възпитание и образование чрез съчетаване ценностите на детството с гъвкавостта на модерните образователни технологии.

Децата да могат много повече от това да наблюдават, запомнят и възпроизвеждат.Искаме да мислят, действат, експериментират. Да създадем образователна среда провокираща активност, изпълнена с креативно съдържание

 • Ценности – екипност, отговорност, честност, грижа, постоянство, уважение,национални културни ценности

Глобална  цел

Да се създадат условия за съвременно европейско образование на децата и развитие на човешкия потенциал в детското заведение.

 • Непосредствени цели

1.Повишаване качеството на управленската дейност в ДГ чрез прилагане на съвременни технологии в областта на предучилищното образование и мениджмънта.

2.Осигуряване на равен достъп до образование на всички деца.Диференциране на грижата за децата, съобразно потребностите и интересите им.

3.Работещо партньорство и добра координация с общинската и районна администрация, местната общност и други институции за успешно осъществяване на националната и общинска образователна политика.

4.Създаване на среда, мотивираща учителите за повишаване на квалификацията, развитие и усъвършенстване.

5.Поддържане на инициативата за привличане на алтернативни източници на финансиране за обогатяване на МБ, сградния фонд и дворното пространство /работа по проекти, спонсорства,благотворителни изложби , концерти и др./.

6.Привличане на родителите за подпомагане на образователно-възпитателния процес чрез избор на форми за ефективно сътрудничество.

На родителите  се предлагат допълнителни педагогически услуги, в които биха могли срещу допълнителна такса да запишат децата си извън ДОД като например:

 • Чуждо езиково обучение – английски
 • приложни изкуства
 • народни танци
 • таекуондо
 • футбол;